Indicatori de cercetare a viziunii

  • Strategia Cercetarii - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
  • Autentificare - limuzinedeinchiriat.ro
  • Corespondent vedere
  • Синий Доктор приветствовала их и немедленно отослала Бенджи вниз в - Ужасно.
  • Indicatori pe termen scurt (Ancheta UNICA) | Institutul Național de Statistică
  • Во всяком случае, - Макс снова ухмыльнулся, - рассчитываю вас познакомить при первой же возможности.
  • INS-microdate pentru cercetare științifică | Institutul Național de Statistică
  • Почему бы нам не дойти до первой двери, заглянуть в нее, а потом решить, что делать.

În acord cu contextul actual al dezvoltării comunităţii regionale si nationale Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca înţelege să integreze în componentele misiunii sale abordările strategice europene, naţionale şi regionale care prezintă pe de o parte un potenţial real de poziţionare competitivă a universităţii în mediul academic naţional şi internaţional, iar pe de alta parte unul de convergenţă cu direcţiile de dezvoltare economică inteligentă a regiunilor pe care le deserveşte.

Viziunea propusă exprimă dorinţa comunităţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a se încadra în tendinţele de evoluţie ale învăţământului şi cercetării ştiinţifice din aria euroatlantică şi de a se deschide spre domenii de educatie şi cercetare de excelenţă.

ultima linie de vedere viziune cum se recuperează video de acasă

De asemenea, această viziune reflectă maturizarea,  consolidarea şi stabilizarea în performanţa institutională pe care universitatea o promovează. Valorile Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi construieşte activitatea şi relaţiile instituţionale pe un set de valori fundamentale care privesc relaţiile cu mediul extern universităţii, cu munca, precum şi cele între membrii comunităţii.

dacă vederea este de minus 10 kg exerciții pentru vedere negativă

Indicatori de cercetare a viziunii set de valori cuprinde: responsabilitatea publică şi deschiderea către nevoile şi cerinţele societăţii, precum şi respectul faţă de comunitate şi mediul înconjurător; competenţa şi creativitatea în sarcinile care îi revin fiecăruia, onestitatea şi integritatea faţă de instituţie şi propria-i muncă, performanţa şi asumarea responsabilităţii pentru calitatea propriei activităţi; iniţiativa originală şi spiritul antreprenorial activ ca facilitatori ai dezvoltării instituţiei, leadership-ul, echitatea şi egalitatea de şanse în accesul la oportunităţi şi recunoaşterea obiectivă a contribuţiei fiecărui membru al comunităţii; transparenţa în acţiuni şi decizii, astfel încât acestea să asigure un climat general de obiectivitate şi încredere; cunoaşterea şi respectul reciproc, respectul pentru regulile de bună conduită în comunitate, precum şi colaborarea, solidaritatea şi colegialitatea academică.

Aceste valori vin să întregeasca viziunea şi misiunea universităţii, constituind fundamentul etic, profesional şi educational al întregii indicatori de cercetare a viziunii a acesteia.

Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. Viziunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE. Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS: Orientarea către utilizator; Eficienţa în raport cu procesele statistice; Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială; Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice; Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice; Cooperarea în domeniul statisticii oficiale; Respectarea nevoilor furnizorilor de date; Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică; Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Obiectivele şi strategia în domeniul cercetării pentru perioada Obiectivul principal al universităţii este acela de a-şi menţine poziţia câştigată în topul instituţiilor de învăţământ orientate spre cercetare, atât la nivel naţional cât şi internaţional. La acest obiectiv major se adaugă şi alte obiective care concură la consolidarea acestuia, şi anume : cresterea excelenţei în activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare; dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare; dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare; dinamizarea relaţiei cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanţă şi derularea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică.

Rolul acestora, ca ansamblu, este de a structura sistemul de inovare din universitate şi de a contura o cale de transformare şi de evoluţie a principalilor indicatori de performanţă ai universităţii.

vederea a căzut brusc în ambii ochi ce poate afecta viziunea

Aceste direcţii de intervenţie sunt urmatoarele: creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare; înfiinţarea şi modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact; înfiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universităţii; atragerea, dezvoltarea şi menţinerea resursei umane înalt calificate; susţinerea publicării rezultatelor cercetării în jurnale şi conferințe de prestigiu; susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de universitate; susţinerea cercetării ştiinţifice ce alimente sunt rele pentru vedere mare performanţă; dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

Direcţiile de interventie mentionate reprezintă o combinaţie integrată de măsuri care acoperă principalele dimensiuni ale politicii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sub aspectul învăţământului, cercetării, inovarii si transferului tehnologic.

Microdatele reprezintă date confidențiale anonimizate privind unitățile statistice individuale persoane fizice, gospodării, agenţi economici. Accesul la microdate este acordat numai în scopuri de cercetare științifică. Cadru legal Cadrul legal european și național actual privind accesul la microdate anonimizate disponibile numai în scopuri de cercetare științifică: - Regulamentul Comisiei nr. Contractul standard de acces la microdate — Model - Anexe la contract Cine poate accesa microdate? Datorită caracterului confidențial al microdatelor, accesul la microdate date confidențiale anonimizate este oferit doar pentru proiecte de cercetare științifică conform legislației europene și naționale în domeniu, prin intermediul unui contract de acces microdate a se vedea modelul de contract standard.

Domenii prioritare de cercetare în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a-şi alege tematica, dar instituţional pentru a susţine viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca indicatori de cercetare a viziunii a deveni pol de excelenţă internaţională în câteva domenii de cercetare, sunt susţinute următoarele domenii multidisciplinare reflectate în tendinţele mondiale, europene şi naţionale prin programul Horizont : Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, spatiu si securitate Information and communication technology, space and security ; Materiale avansate, produse şi procese avansate Advanced materials, advanced products and processes ; Energie, mediu indicatori de cercetare a viziunii schimbari climatice Green energy.

Aceste domenii prioritare asigură universităţii menţinerea expertizei tehnologice şi integrarea cercetării de excelenţa în sfera economică.

acuitate vizuală 20 unități dacă o persoană are vedere minus 4

În plus, domeniile multidisciplinare menţionate concură la realizarea de noi tehnologii şi inovaţii, de parteneriate naţionale şi internaţionale privind cercetarea şi de plus valoare pentru societate. Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale precum şi a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii şi de dezvoltare instituţională.

Значит, ты намереваешься снять электроэнцефалограмму, - нервно проговорила она, - чтобы проверить, не стала ли я одной из. - Вопрос вовсе не шуточный, Элли.

Strategia Cercetarii in UTC-N - Misiunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pe perioada În societatea bazată pe cunoaştere ce caracterizează spaţiul european şi internaţional, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi propune să devină un jucător important la nivel naţional şi internaţional şi doreşte să contribuie la creşterea bunăstării cetăţenilor şi mediului socio-economic generând şi transferând cunoştinţe prin educaţie, cercetare ştiinţifică şi inovare, indicatori de cercetare a viziunii şi creând valoare adăugată în context internaţional printr-o specializare inteligentă, care să aducă elemente de complementaritate şi abordări de nişă în spaţiul internaţional al educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Accentul la nivelul misiunii va trebui pus în următorii patru ani pe: - cercetarea ştiinţifică avansată, cu vizibilitate internaţională, - inovare în colaborare cu agenţii economici, - orientarea mai accentuată a procesului de învăţământ- licenţă, masterat, doctorat — înspre nevoile societăţii româneşti, dar şi al societăţii internaţionale, - deschiderea de noi forme de învăţământ la nivel postuniversitar, inclusiv prin dezvoltarea învăţământului on-line şi a celui care are la bază standardele ocupaţionale.

vederea unui ochi s-a pierdut brusc cum să antrenezi acuitatea vizuală

Viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la orizontul de timp aprilie Obiectivul intenţionat la finele planului indicatori de cercetare a viziunii aprilie pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este reflectat în următoarele elemente de progres: - o poziţie consolidată de universitate de cercetare avansată și educație, - existenţa unui mediu creativ, dinamic şi stimulativ pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților, cercetătorilor şi profesorilor, - toate domeniile de specializare sunt în categoria superioară A sau B- afirmarea ca pion important în context naţional şi chiar internaţional, - recunoaştere ca pol de excelenţă în minimum două sau trei domenii de cercetare ştiinţifică cu impact social şi economic în comunitatea locală, națională și chiar internațională, - Centrul Universitar Nord din Baia Mare este integrat complet în Universitatea Tehnică.

Politici principale în domeniul cercetării ştiinţifice a inovării şi transferului tehnologic În contextul actual, cantitatea și calitatea cercetării ştiinţifice efectuate are rolul primordial în clasificarea acestora pe plan internațional. De aici, necesitatea de a susţine şi consolida activitatea structurilor de cercetare ştiinţifică.

Cercetarea ştiinţifică este o importantă sursă de venituri și de imagine, atât pentru universitate în ansamblu, cât și pentru fiecare cercetător în parte, motiv pentru care trebuie susţinut pe mai departe procesul de creare a noi structuri de cercetare, dar mai ales procesul de fuziune şi colaborare a structurilor de cercetare în forme mai mari, cu caracter inter şi multi-disciplinar platforme de cercetare, institute de cercetareca necesitate clar demonstrată de creare a unor poli de excelenţă în domenii de impact major pentru mediul socio-economic.

Universitatea noastră trebuie să devină vizibilă naţional şi internaţional în câteva domenii majore ale cercetării ştiinţifice şi inovării tehnologice.

În acest sens, trebuie întreprinse acţiuni manageriale concrete pentru definirea domeniilor majore interdisciplinare şi crearea structurilor de cercetare necesare.

masa de testare pentru vedere rolul filozofiei în conturarea perspectivei asistentei

Directii de interventie în domeniul cercetării - Creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare, indicatori de cercetare a viziunii Înfiinţarea si modernizarea unor laboratoare de cercetare indicatori de cercetare a viziunii mare impact, - Infiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universitătii, - Atragerea, dezvoltarea si mentinerea resursei umane inalt calificate, - Susţinerea publicării rezultatelor cercetării in jurnale si conferințe de prestigiu, - Susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de universitate, - Susţinerea cercetării ştiinţifice de mare performanţă, - Dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

Domenii prioritare de cercetare în UTCN Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a-şi alege tematica, dar instituţional pentru a susţine viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a deveni pol de excelenţă internaţională în câteva domenii de cercetare, sunt susţinute următoarele domenii multidisciplinare reflectate în tendinţele mondiale, europene şi naţionale Horizon : -Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei Information and communication technology -Materiale avansate Advanced materials -Produse şi procese avansate Advanced products and processes -Utilizarea eficientă a energiei Green energy Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane, materiale precum şi a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii şi de dezvoltare instituţională.

Mai multe despre acest subiect